Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/clients/client0/web2/web/index.php on line 904
Podmínky vrácení peněz a odstoupení od kupní smlouvy
DOPORUČUJEME
Matrace Lima, počtvrté produktem roku
Sendvičová matrace Lima

Partnerská sendvičová matrace Lima, dvojí tuhosti. Tato matrace má z každé strany jinou tu...

od 4 189 Kč

Podmínky vrácení peněz a odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem a vrácení peněz

Podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte jako spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy je možné provést jakýmkoliv jednoznačným prohlášením. Např. zasláním na e-mail: info@i-matrace.cz

Na vybrané zboží prodlužujeme lhůtu pro vrácení zboží na 30 dnů. Více informací o zboží, kterého se to týká naleznete zde.

Před zasláním zboží zpět nás písemně informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Spotřebitel je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Ve všech případech odstoupení dle tohoto odstavce dále kupující výslovně bere na vědomí, že platby za montហči výnos nejsou součástí dopravného a nebudou kupujícímu vráceny.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné “k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku.
Peníze budou vráceny na účet kupujícího nebo po dohodě jiným způsobem a to nejpozději do 14-ti dnů od přijetí zboží na sklad, případně do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, pokud nebylo zboží převzato kupujícím.
My Vám zavoláme
Zadejte své tel. číslo
Š 2007-2024 I-MATRACE.CZ
0